注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

kong的网易博客

是日已过 命亦随减 如少水鱼 斯有何乐 当勤精进 如救头然 但念无常 慎勿放逸

 
 
 

日志

 
 

佛说阿弥陀经(注音版)  

2013-10-19 20:38:29|  分类: 佛经佛咒 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

fó  shuō   ā   mí  tuó  jīng

佛说阿弥陀经

yáo qín sān zhàng fǎ  shī jiū mó  luó shí  yì

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

rú   shì wǒ wén      yī shí  fó  zài  shè wèi guó      qí shù  jǐ  gū  dú  yuán

如是我闻。一时佛在舍卫国,祇树给孤独园。

yǔ dà   bǐ qiū  sēng    qiān èr  bǎi  wǔ shí rén  jù      jiē  shì dà   ā  luó  hàn

与大比丘僧,千二百五十人俱,皆是大阿罗汉,

zhòng suǒ zhī shí    zhǎng lǎo shè  lì  fu      mó  hē  mù  jiàn lián     mó  hē  jiā   shè

众所知识:长老舍利弗、摩诃目犍连、摩诃迦叶、

mó  hē  jiā zhān yán     mó  hē  jù   chī luó      lí  pó  duō     zhōu lì  pán  tuó qié 

摩诃迦旃延、摩诃俱絺罗、离婆多、周利槃陀伽、

nán  tuó      ā  nán  tuó     luó  hòu luó      jiāo fàn  bō  tí   bīn  tóu   lú   pō luó duò

难陀、阿难陀、罗侯罗、憍梵波提、宾头卢颇罗堕、

jiā  liú  tuó  yí      mó  hē  jié  bīn nuó     báo  jū  luó

迦留陀夷、摩诃劫宾那、薄拘罗、

ā  nuó lóu  tuó     rú  shì děng zhū dà  dì   zǐ

阿那楼驮,如是等诸大弟子。

bìng zhū  pú  sà  mó  hē  sà      wén shū shī lì   fǎ wáng zǐ      ā   yì duō  pú  sà

并诸菩萨摩诃萨:文殊师利法王子、阿逸多菩萨、

qián tuó  hē  tí  pú  sà     cháng jīng jìn pú  sà     yǔ  rú  shì děng zhū  dà pú  sà

乾陀诃提菩萨、常精进菩萨,与如是等诸大菩萨。

jí shì tí  huán yīn děng    wú liàng zhū tiān dà zhòng jù

及释提桓因等,无量诸天大众俱。 

ěr   shí     fó  gào zhǎng lǎo shè  lì  fu    cóng shì xī fāng guò shí  wàn  yì  fó  tǔ

尔时,佛告长老舍利弗:‘从是西方,过十万亿佛土,

yǒu shì  jiè míng yuē jí  lè       qí  tǔ  yǒu  fó      hào  ā  mí  tuó      jīn  xiàn zài shuō fǎ

有世界名曰极乐,其土有佛,号阿弥陀,今现在说法。’

shè   lì  fu      bǐ  tǔ   hé  gù míng wéi  jí lè       qí guó zhòng shēng

‘舍利弗,彼土何故名为极乐?其国众生,

wú  yǒu zhòng kǔ     dàn shòu zhū lè       gù míng jí  lè

无有众苦,但受诸乐,故名极乐。’

yòu  shè  lì  fu      jí  lè  guó  tǔ     qī zhòng lán shǔn    qī zhòng luó wǎng ,

‘又舍利弗。极乐国土,七重栏楯,七重罗网,

 qī zhòng hàng shù    jiē shì  sì bǎo  zhōu zā wéi  rào    shì gù bǐ guó míng wéi  jí  lè

七重行树,皆是四宝周匝围绕,是故彼国名为极乐。’

yòu  shè  lì  fu      jí   lè guó  tǔ      yǒu  qī bǎo  chi     bā gōng dé shuǐ 

‘又舍利弗。极乐国土,有七宝池,八功德水,

chōng mǎn qí zhōng    chi  dǐ chún yǐ  jīn  shā bù  dì      sì  biān jiē  dào

充满其中,池底纯以金沙布地。四边阶道,

jīn      yín      liú   lí      bō   lí hé chéng    shàng yǒu lóu gé       yì  yǐ  jīn

金、银、琉璃、玻璃合成。上有楼阁,亦以金、

yín       liú  lí       bō  lí      chē qú      chì zhū      mǎ  lǎo ér  yán  shì zhī

银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。

shi zhōng lián huā dà  rú  chē lún     qīng sè qīng guāng  huáng sè huáng guāng  

池中莲花大如车轮,青色青光、黄色黄光、

chì sè  chì guāng 、 bái  sè bái guāng , wēi miào xiāng jié

赤色赤光、白色白光,微妙香洁。’

shè  lì  fu     jí  lè  guó  tǔ   chéng jiù  rú shì gōng dé zhuāng yán

‘舍利弗。极乐国土,成就如是功德庄严。’

   yòu  shè  lì  fu     bǐ  fó  guó tǔ    cháng zuò tiān  yuè    huáng jīn wéi  dì    

‘又舍利弗。彼佛国土,常作天乐。黄金为地。

zhòu  yè  liù shí     yù tiān màn tuó  luó huā      qí tǔ zhòng shēng   cháng yǐ  qīng dàn

昼夜六时,雨天曼陀罗华。其土众生,常以清旦,

gè   yǐ  yī gé chéng zhòng miào huā gòng yǎng tā fāng shí wàn  yì  fó

各以衣祴盛众妙华,供养他方十万亿佛,

jí yǐ  shí shí      hái dào  běn guó     fàn shí jīng xíng

即以食时,还到本国,饭食经行。’

shè   lì  fu     jí  lè  guó  tǔ   chéng jiù  rú  shì gōng dé zhuāng yán

‘舍利弗。极乐国土,成就如是功德庄严。’

 fù   cì  shè  lì  fu        bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī  niǎo 

复次舍利弗:‘彼国常有种种奇妙杂色之鸟:

bái  hè     kǒng què    yīng wǔ      shè  lì      jiā  líng pín qié    gòng mìng  zhī niǎo    

白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟。

shì zhū zhòng niǎo    zhòu yè  liù shí      chū hé  yǎ yīn      qí yīn yǎn chàng wǔ gēn   

是诸众鸟,昼夜六时,出和雅音。其音演畅五根、

 wǔ  lì      qī  pú  tí  fēn    bā shèng dào fēn     rú  shì děng fǎ

五力、七菩提分、八圣道分,如是等法。

qí tǔ zhòng shēng  wén shì yīn yǐ     jiē   xī niàn fó     niàn  fǎ    niàn sēng

其土众生,闻是音已,皆悉念佛、念法、念僧。’

shè   lì  fu     rǔ  wù  wèi  cǐ niǎo    shí shì zuì  bào suǒ shēng  suǒ  yǐ  zhě  hé      

‘舍利弗。汝勿谓此鸟,实是罪报所生,所以者何?

bǐ  fó  guó tǔ       wú sān  è  dào

彼佛国土,无三恶道。’ 

shè    lì  fu      qí   fó guó  tǔ    shàng wú  è  dào  zhī míng  hé kuàng  yǒu  shí   

‘舍利弗。其佛国土,尚无恶道之名,何况有实。

shì zhū zhòng niǎo  jiē  shì  ā   mí  tuó  fó    yù  lìng  fǎ  yīn xuān liú biàn huà suǒ zuò

是诸众鸟,皆是阿弥陀佛,欲令法音宣流,变化所作。’

shè   lì  fu     bǐ  fó  guó  tǔ     wēi fēng chuí dòng zhū bǎo hàng shù

‘舍利弗。彼佛国土,微风吹动诸宝行树,

jí   bǎo  luó wǎng  chū wēi miào yīn    pì  rú  bǎi qiān zhǒng yuè  tóng shí  jù  zuò

及宝罗网,出微妙音,譬如百千种乐,同时俱作。

wén shì yīn zhě       zì rán  jiē shēng niàn fó     niàn fǎ     niàn sēng zhī xīn

闻是音者,自然皆生念佛、念法、念僧之心。’

shè   lì  fu     qí  fó  guó tǔ   chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

‘舍利弗。其佛国土,成就如是功德庄严。’

shè   lì  fu     yú  rǔ   yì yún  hé       bǐ  fó  hé  gù  hào  ā  mí tuó

‘舍利弗。于汝意云何?彼佛何故号阿弥陀?’

shè   lì  fu     bǐ fó guāng míng wú liàng   zhào shí fāng guó     wú suǒ zhàng ài     

‘舍利弗。彼佛光明无量,照十方国,无所障碍,

shì gù  hào  wéi  ā  mí tuó

是故号为阿弥陀。’

yòu  shè  lì  fu      bǐ  fó shòu mìng    jí  qí  rén  mín    wú liàng wú

‘又舍利弗。彼佛寿命,及其人民,无量无

biān  ā  sēng qí  jié      gù míng ā   mí tuó

边阿僧祇劫,故名阿弥陀。’

shè   lì  fu     ā  mí  tuó  fó chéng fó  yǐ  lái    yú  jīn  shí  jié

‘舍利弗。阿弥陀佛成佛已来,于今十劫。’

yòu shè   lì  fu      bǐ  fó yǒu  wú liàng wú biān shēng wén dì zǐ     jiē   ā  luó hàn     

‘又舍利弗。彼佛有无量无边声闻弟子,皆阿罗汉,

fēi  shì suàn shù zhī suǒ néng zhī    zhū pú  sà  zhòng    yì  fù  rú shì

非是算数之所能知。诸菩萨众,亦复如是。’

shè   lì  fu     bǐ  fó  guó  tǔ   chéng jiù rú  shì gōng dé zhuāng yán

‘舍利弗。彼佛国土,成就如是功德庄严。’

 yòu  shè  lì  fu     jí   lè  guó  tǔ   zhòng shēng shēng zhě  jiē  shì  ā pí  bá  zhì     

‘又舍利弗。极乐国土,众生生者,皆是阿鞞跋致,

qí zhōng duō yǒu yī shēng bǔ chǔ     qí shù shèn duō      fēi shì suàn

其中多有一生补处,其数甚多,非是算

shù suǒ néng zhī zhī     dàn  kě  yǐ wú liàng wú biān   ā sēng qí shuō

数所能知之,但可以无量无边阿僧祇说。’

shè   lì  fu  zhòng shēng wén zhě  yīng dāng fā yuàn  yuàn shēng bǐ guó

‘舍利弗。众生闻者,应当发愿,愿生彼国,

suǒ  yǐ  zhě  hé      dé  yǔ  rú  shì zhū shàng shàn rén jù huì yī chǔ

所以者何?得与如是诸上善人俱会一处。’

shè   lì  fu      bù  kě  yǐ shǎo shàn gēn  fú dé yīn yuán    dé shēng bǐ  guó

‘舍利弗。不可以少善根福德因缘,得生彼国。’

shè   lì  fu     ruò yǒu shàn nán  zǐ shàn nǚ  rén    wén shuō  ā  mí tuó  fó     

‘舍利弗。若有善男子善女人,闻说阿弥陀佛,

zhí chí míng hào    ruò  yī  rì      ruò  èr  rì      ruò sān  rì      ruò sì  rì    

执持名号,若一日、若二日,若三日,若四日,

ruò  wǔ  rì      ruò liù   rì      ruò qī  rì       yī xīn  bù luàn     qí rén lín mìng zhōng shí    

若五日,若六日,若七日,一心不乱,其人临命终时,

ā   mí tuó   fó     yǔ zhū shèng zhòng  xiàn zài  qí qián     

阿弥陀佛,与诸圣众,现在其前。

shì  rén zhōng shí     xīn bù diān  dǎo      jí dé wǎng shēng ā mí  tuó  fó  jí   lè  guó tǔ

是人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛极乐国土。’

shè   lì  fu     wǒ jiàn  shì  lì    gù shuō cǐ yán    ruò yǒu zhòng shēng

‘舍利弗。我见是利,故说此言。若有众生,

wén shì shuō zhě    yīng dāng fā yuàn    shēng bǐ guó tǔ

闻是说者,应当发愿,生彼国土。’

shè   lì  fu     rú  wǒ  jīn  zhě    zàn  tàn  ā  mí  tuó  fó      bù  kě

‘舍利弗。如我今者,赞叹阿弥陀佛,不可

sī yì  gōng dé zhī   lì    dōng fāng  yì yǒu ā  chù  pí  fó       xū mí xiāng fó

思议功德之利。东方亦有阿閦鞞佛、须弥相佛、

dà xū  mí  fó      xū mí guāng fó      miào yīn fó      rú shì děng héng hé shā shù zhū  fó      

大须弥佛、须弥光佛、妙音佛,如是等恒河沙数诸佛,

gè  yú  qí guó    chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù  sān qiān  dà qiān shì jiè    

各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世界,

shuō chéng shí yán     rǔ děng zhòng shēng   dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī

说诚实言:“汝等众生,当信是称赞不可思

yì  gōng dé   yī  qiē zhū fó  suǒ  hù niàn jīng

议功德一切诸佛所护念经。”’

 shè   lì  fu      nán fāng shì jiè      yǒu rì yuè dēng fó  míng wén guāng fó     

‘舍利弗。南方世界,有日月灯佛、名闻光佛、

dà  yàn  jiān fó     xū mí dēng  fó     wú liàng jīng jìn  fó      rú shì děng

大焰肩佛、须弥灯佛、无量精进佛,如是等

héng hé  shā shù zhū  fó     gè  yú  qí  guó  chū guǎng cháng shé xiāng  biàn fù  sān

恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三

qiān  dà qiān shì jiè    shuō chéng shí yán     rǔ děng zhòng shēng  dāng xìn shì chēng

千大千世界,说诚实言:“汝等众生,当信是称

zàn  bù  kě   sī  yì gōng dé  yī  qiē zhū  fó  suǒ  hù niàn jīng

赞不可思议功德一切诸佛所护念经。”’

shè   lì  fu    xī fāng shì jiè     yǒu wú liàng shòu  fó   wú liàng xiāng fó    

‘舍利弗。西方世界,有无量寿佛、无量相佛、

wú liàng chuàng fó     dà guāng fó      dà míng fó     bǎo xiāng fó  jìng guāng fó     

无量幢佛、大光佛、大明佛、宝相佛、净光佛,

 rú  shì děng héng hé shā shù zhū fó      gè  yú  qí  guó chū guǎng cháng shé xiāng   

如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,

biàn fù  sān qiān  dà qiān shì jiè   shuō chéng shí yán     rǔ děng zhòng shēng

遍覆三千大千世界,说诚实言:“汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě   sī  yì gōng dé  yī  qiē zhū  fó suǒ  hù niàn   jīng

当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。”’

shè   lì  fu     běi fāng shì jiè     yǒu  yàn jiān  fó   zuì shèng yīn  fó

‘舍利弗。北方世界,有焰肩佛、最胜音佛、

nán  jǔ   fó     rì shēng fó   wǎng míng fó     rú  shì děng héng hé shā shù zhū  fó

难沮佛、日生佛、网明佛,如是等恒河沙数诸佛,

gè yú  qí  guó   chū guǎng cháng shé xiāng biàn  fù sān qiān  dà  qiān shì jiè   

各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世界,

shuō chéng shí yán   rǔ děng zhòng shēng  dāng xìn shì chēng zàn bù kě   sī  yì gōng dé

说诚实言:“汝等众生,当信是称赞不可思议功德

yī  qiē zhū fó  suǒ  hù niàn jīng

一切诸佛所护念经。”’ 

shè  lì  fu      xià fāng shì jiè      yǒu shī  zǐ  fó      míng wén fó

‘舍利弗。下方世界,有师子佛、名闻佛、

míng guāng fó    dá  mó  fó      fǎ chuàng fó      chí  fǎ  fó      rú shì děng héng hé

名光佛、达摩佛、法幢佛、持法佛,如是等恒河

shā shù  zhū  fó     gè  yú  qí  guó  chū guǎng cháng shé xiāng  biàn fù  sān qiān  dà

沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三千大

qiān  shì jiè    shuō chéng shí yán     rǔ děng zhòng shēng   dāng xìn shì chēng zàn bù

千世界,说诚实言:“汝等众生,当信是称赞不

kě sī  yì  gōng dé  yī  qiē zhū  fó suǒ  hù niàn jīng

可思议功德一切诸佛所护念经。”’

shè  lì  fu     shàng fāng shì jiè     yǒu fàn yīn  fó      xiù wáng  fó

‘舍利弗。上方世界,有梵音佛、宿王佛、

xiāng shàng fó   xiāng guāng fó     dà yàn  jiān  fó     zá   sè  bǎo huá yán shēn fó

香上佛、香光佛、大焰肩佛、杂色宝华严身佛、

suō  luó shù wáng fó     bǎo huá  dé  fó     jiàn  yī  qiē  yì  fó      rú   xū mí shān fó      

娑罗树王佛、宝华德佛、见一切义佛、如须弥山佛,

rú shì děng héng hé shā shù zhū  fó      gè  yú  qí  guó chū guǎng cháng shé xiāng   

如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,

biàn fù  sān qiān dà  qiān shì  jiè   shuō chéng shí yán    rǔ děng zhòng shēng

遍覆三千大千世界,说诚实言:“汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě  sī  yì gōng  dé  yī qiē  zhū  fó suǒ  hù niàn   jīng

当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。”’

shè   lì  fu    yú  rǔ   yì yún  hé     hé gù míng wéi  yī  qiē zhū fó  suǒ hù niàn jīng

‘舍利弗。于汝意云何?何故名为一切诸佛所护念经?’ 

shè  lì  fu      ruò yǒu shàn nán zǐ     shàn nǚ  rén    wén shì jīng shòu chí zhě     

‘舍利弗。若有善男子、善女人,闻是经受持者,

 jí wén zhū  fó míng zhě     shì zhū shàn nán zǐ     shàn  nǚ rén     

及闻诸佛名者,是诸善男子、善女人,

jiē wéi  yī  qiē zhū  fó  zhī suǒ  hù niàn   jiē  dé   bù tuì zhuǎn yú  ā  nuò  duō luó sān

皆为一切诸佛之所护念,皆得不退转于阿耨多罗三

miǎo sān  pú  tí      shì gù  shè  lì  fu      rǔ děng  jiē dāng xìn shòu wǒ yǔ      jí

藐三菩提。是故舍利弗,汝等皆当信受我语,及

zhū  fó  suǒ shuō

诸佛所说。’

shè  lì  fu     ruò yǒu rén  yǐ  fā yuàn    jīn  fā yuàn   dāng fā yuàn

‘舍利弗。若有人已发愿、今发愿、当发愿,

yù shēng  ā  mí tuó   fó guó zhě     shì zhū rén děng     jiē  dé  bù  tuì zhuǎn yú  ā

欲生阿弥陀佛国者,是诸人等,皆得不退转于阿

nuò  duō luó sān miǎo sān  pú  tí     yú  bǐ  guó  tǔ     ruò yǐ shēng  ruò jīn shēng

耨多罗三藐三菩提,于彼国土,若已生、若今生、

ruò dāng shēng   shì gù  shè  lì  fu     zhū shàn nán  zǐ     shàn nǚ rén      ruò yǒu

若当生。是故舍利弗,诸善男子、善女人,若有

xìn zhě    yīng dāng fā yuàn    shēng bǐ guó tǔ     shè  lì  fu     rú  wǒ  jīn  zhě

信者,应当发愿,生彼国土。舍利弗,如我今者,

chēng zàn zhū fó  bù  kě   sī  yì gōng dé      bǐ zhū  fó děng     yì chēng zàn wǒ bù

称赞诸佛不可思议功德,彼诸佛等,亦称赞我不

kě   sī  yì  gōng dé      ér  zuò shì yán         shì jiā  móu  ní fó néng wéi shèn nán

可思议功德,而作是言:“释迦牟尼佛能为甚难

xī  yǒu  zhī shì     néng yú suō  pó guó  tǔ      wǔ zhuó  è  shì      jié zhuó    jiàn zhuó   

希有之事,能于娑婆国土,五浊恶世,劫浊、见浊、

fán nǎo zhuó  zhòng shēng zhuó  mìng zhuó zhōng  dé  ā  nuò  duō luó sān miǎo

烦恼浊、众生浊、命浊中,得阿耨多罗三藐

sān  pú  tí   wéi zhū zhòng shēng  shuō shì yī qiē  shì jiān nán xìn zhī  fǎ

三菩提。为诸众生,说是一切世间难信之法。”’ 

shè  lì  fu     dāng zhī wǒ  yú  wǔ zhuó  è  shì    xíng cǐ nán  shì

‘舍利弗。当知我于五浊恶世,行此难事,

dé    ā  nuò duō luó  sān miǎo sān  pú  tí   wéi  yī  qiē shì jiān shuō cǐ nán  xìn zhī fǎ       

得阿耨多罗三藐三菩提,为一切世间说此难信之法,

shì wéi shèn nán 

是为甚难。’

fó  shuō  cǐ jīng yǐ     shè  lì  fu      jí  zhū bǐ  qiū     yī  qiē shì jiān

佛说此经已,舍利弗,及诸比丘,一切世间

tiān  rén  ā  xiū  luó děng  wén  fó suǒ shuō   huān  xǐ xìn shòu  zuò   lǐ  ér  qù

天人阿修罗等,闻佛所说,欢喜信受,作礼而去。

 

 

赞佛偈

阿弥陀佛身金色 相好光明无等伦 

白毫宛转五须弥 绀目澄清四大海 

光中化佛无数亿 化菩萨众亦无边 

四十八愿度众生 九品咸令登彼岸 

南无西方极乐世界 大慈大悲阿弥陀佛

 

回向偈

愿以此功德 庄严佛净土

上报四重恩 下济三途苦

若有见闻者 悉发菩提心

尽此一报身 同生极乐国

  评论这张
 
阅读(564)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017